Navigácia

O škole

Profil školy

„Cieľ musí človek poznať skôr ako cestu“

Základná škola svätého Augustína v Považskej Bystrici - škola s najdlhšou tradíciou vzdelávania a výchovy detí v meste

 • Sme škola mestského typu, zriaďovateľom je Biskupský úrad v Žiline.
 • Poskytujeme úplne základné vzdelanie žiakom  1. – 9. ročníka
 • Kľúčové oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu:
 1. náboženská výchova,
 2. vyučovanie cudzích jazykov
 3. modernizácia vyučovania zavádzaním informačných a komunikačných technológií
 4. vyučovanie informatickej výchovy od 1. ročníka ZŠ

 

 • Vyučovanie žiakov sa uskutočňuje v budove školy a v priestoroch Katolíckeho domu.
 • Budova školy je po celkovej rekonštrukcii financovanej z európskych fondov.

 

 • vo vyučovacom procese  používame modernú IKT techniku, v  každej triede je inštalovaný pevný projektor s notebookom, v dvoch triedach je integrovaná interaktívna tabuľa,  k dispozícii je aj prenosná interaktívna tabuľa a 15 notebookov mobilnej počítačovej učebne . V učebni informatiky je inštalované úplné nové počítačové vybavenie.
 • Odborná učebňa jazykov je taktiež vybavená notebookmi a projekciou.
 • v celej budove je možný prístup na internet či už pevným LAN rozvodom alebo wifi signálom.

 

 • Na škole je zriadené Centrum voľného času, ktoré pre deti zabezpečuje rôzne oddychové a záujmové aktivity . Z  aktuálnych krúžkov môžeme spomenúť krúžky jazykové – angličtin,a nemčina -technické - počítačová grafika, fotografia, lego, vzdelávacie - cvičenia z matematiky a slovenčiny, z oblasti umenia hru na gitaru, dramatický krúžok a z oblasti športu turistický krúžok, futbal ,stolný tenis, šach, vybíjaná a iné.

 

 • V areáli školy sa nachádza Katolícky dom s multifunkčnými priestormi na hodiny telesnej výchovy, prednášky či besedy. Javisko plným technickým vybavením umožňuje produkciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Samostatné priestory tu má aj dobre zariadený školský klub detí.Nachádza sa tu aj školská jedáleň.
 • Medzi katolíckym domom a školou sa nachádza futbalové a basketbalové ihrisko a trávnatá plocha využívaná na voľné aktivity detí.

 

 • každoročne sa naši žiaci zapájajú do súťaží z matematiky, fyziky, biblickej olympiády,  slovenského a anglického jazyka, športových súťaží vo futbale, florbale, stolnom tenise, šachu, a ďalších.
 • Samozrejmosťou je aktívna účasť žiakov na spoločenských podujatiach pre verejnosť formou divadelných predstavení alebo špecifických programových vstupov.
 • Prostredníctvom Ekokarnevalu a Ekajrmoku sa zapájame aj do environmentálnych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia.
 • Žiaci každoročne dosahujú dobré výsledky nielen v súťažiach a celoročnom hodnotení, ale aj v deviatackých monitoroch a následne i v ďalšom štúdiu na stredných školách

 

 • Sme školou plnou života. Sme nielen učiteľmi a žiakmi, ale aj priateľmi. Naším cieľom je nielen vzdelanie, ale aj výchova k dobru a pravým životným hodnotám.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria