• Základné informácie

    • Vzhľadom k zhoršeniu epidemiologickej situácie v okrese Považská Bystrica /bordová farba/ krúžková činnosť bude prebiehať v zmenenom režime. Vedúci krúžkov vás budú informovať formou Edupage.

     Krúžok Herňa v Pastoračnom centre momentálne neprebieha. 

     Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch došlo k zmene financovania CVČ vás prosíme, aby ste okrem prihlášky do nášho CVČ odovzdali aj čestné vyhlásenie spolu so vzdelávacím poukazom.

     Poplatok v CVČ je: Vzdelávací poukaz  a Čestné vyhlásenie. V prvom polroku sa za krúžky neplatí. Uvidíme aká bude situácia v druhom polroku.


     Žiaci prihlásení do CVČ automaticky môžu využívať herňu v Pastoračnom centre Stred, ktorá bude otvorená vo štvrtky a v piatky.

     Prihlášky do CVČ nájdete na našej stránke, v škole alebo v pastoračnom centre.

      Prihlásiť sa je potrebné do 15. 9. 2021

      

     Poplatok za CVČ platia len žiaci prípravného a prvého ročníka


     na školský rok 2021/2022 je 10,- Eur za celý šk. rok, prosíme, aby ste sumu uhradili do konca septembra.

     Účet  číslo:  SK91 0200 0000 0000 1273 2372

     Suma:  10,- Eur

     Variabilný symbol:   22

     Konštantný symbol:   0308

     Poznámka:  CVČ, meno + priezvisko  dieťaťa, trieda

     Príspevok v CVČ sa neuhrádza za žiaka, ak jeho zákonný zástupca je v zozname poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu vydanom Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny. V prípade, ak bude zákonný zástupca vyradený zo zoznamu poberateľov horeuvedených dávok je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský zákon, § 114 (3).

     Výhody členstva v našom CVČ:

     Výhodné zľavy pri organizovaní duchovných obnov pre deti a mladých, jarných a letných táborov a výletov.

     Výrazné súrodenecké zľavy pri organizovaní letných táborov.

     *****

     Počas roka budeme organizovať pre deti, mládež aj rodiny rôzne akcie, napr. športové turnaje, duchovné obnovy, tábory, výlety, kurzy a pod., o ktorých vás budeme informovať počas nedeľných oznamov, prostredníctvom  plagátov a na webovej stránke www.zsmoyzespb.edupage.sk a FB stránkach školy a pastoračného centra.


     Aktivity pre dospelých

     Manželské večery pre manželské páry, aktuálne informácie sledujte na stránke www.pb.fara.sk.

     Rodičovské večery /Kurz výchovy pre rodičov detí do 10 rokov a tínedžerov/aktuálne informácie sledujte na stránke farnosti.

     Modlitbové stretnutia rodičov v školskej kaplnke – sledujte stránku školy.

     Tréning #DOTELA - je kondično-silový tréning, v ktorom precvičujeme celé telo. Jeho cieľom je, aby sa pri pohybe ľudia zabavili, dobre si dali #DOTELA a splnili si ciele pre ktoré začali cvičiť. Cvičenie prebieha v katolíckom dome alebo na ihrisku.

     Kontakt: info@beyourbest.sk 0902 125 659 trénerka: silvia.valkaiova@gmail

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje