• Výdajná školská jedáleň

   • V našej škole poskytujeme stravu prostredníctvom výdajnej školskej jedálne. Stravu dovážame zo ZŠ Stred v Považskej Bystrici.

    Ak máte záujem o stravovanie, na začiatku šk. roka je potrebné vyplniť zápisný lístok.

    Prihlásiť sa je možné aj v priebehu šk. roka. Strava je iba pre prihlásených žiakov.

    Pri výdaji sa používa čipový systém. Cena čipu je 5,-Eur. Je nutné, aby dieťa malo čip pri každom obede.

    Od septembra 2021 dôjde k zmene financovania príspevku na stravu.

    Dotáciu na stravu v ZŠ je  možné  poskytnúť:

    1. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie; 
    2. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 6 rokov a nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie, (neodporúča sa, pretože daňové zvýhodnenie je vyššie, ako dotácia na stravu a zanikne im nárok na daňový bonus úplne);
    3. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (skratka HN), o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,
    4. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej príjmy nedosahujú životné minimum (skratka ŽM), o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

    Všetci ostatní uhrádzajú plnú cenu podľa platného VZN mesta. Suma je uvedená v zápisnom lístku.

    Každý stravník pre stravovanie v novom školskom roku musí odovzdať vyplnený Zápisný lístok. (pod textom - môžete si ho vyplniť aj pri prihlasovaní na stravu v školskej jedálni). Stravné lístky je možné odovzdať v tomto týždni od 23.8. 2021 u vedúcej šk. jedálne na ZŠ Stred.


    V prípade, že chcete dieťa odhlásiť z obeda, urobte tak na www.strava.cz a môžete použiť aj mobilnú aplikáciu.

    Jedálny lístok si môžete pozrieť tu: https://zsstredpb.edupage.org/menu/

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje