• Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 7. - 8. 4. 2022

      

     Vážení rodičia budúcich prvákov!

     Vzhľadom na  aktuálnu situáciu a karanténne opatrenia platné v školstve vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR nariadenie ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V zmysle uvedeného nariadenia vydáva riaditeľstvo Základnej školy sv. Augustína k zápisu do prvého  ročníka pre školský rok 2022/2023 nasledujúce pokyny:

     Zápis sa uskutoční v dvoch častiach:

     1. časť  - vyplnenie elektronickej prihlášky do 5. 4. 2022

     Zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku a odošle ju. Rodič, ktorý vyplní elektronickú prihlášku dostane na svoj mail presné informácie k priebehu zápisu. Formulár elektronickej prihlášky na zápis do 1. ročníka nájdete v hornom menu na stránke školy v označení ŽIACI A RODIČIA/ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, alebo TU.

     V prípade, že zákonný zástupca má problém s elektronickou formou zápisu, môže napísať na zastupca@svaugustin.sk.

     2. časť  - osobné stretnutie rodiča spolu s dieťaťom  v škole

     Stretnutie by sa malo uskutočniť 7. - 8.4. 2022 v závislosti od pandemickej situácie. Obsahom osobného stretnutia  bude  rozhovor dieťaťa s pani učiteľkami a splnenie krátkych úloh na posúdenie školskej pripravenosti dieťaťa. O stretnutí Vás budeme vopred informovať prostredníctvom mailu.

      

     Odklad povinnej školskej dochádzky

     Ak zákonný zástupca žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné oň požiadať. Upozorňujeme Vás na zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 1.1.2021. „Odklad školskej dochádzky“ sa zrušil a nahradil ho termín “pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania“. Túto vypísanú žiadosť spoločne s prílohami doručte do materskej školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

     K žiadosti je potrebné doložiť:

     • potvrdenie príslušného poradenského zariadenia
     • potvrdenie všeobecného lekára
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu

     Kópiu týchto potvrdení je potrebné doručiť aj do našej školy.

      

     Zriadenie prípravného ročníka, vzhľadom na zmenu legislatívy, riešime a budeme vás informovať.

      

     Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

     Kriteria_prijatia_22-23.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje