• Antigénové samotesty

    • Rodičia, ktorí prejavili záujem o antigénové samotesty si ich môžu dnes popoludní /piatok/ prísť vyzdvihnúť do modulovej učebne od 13.30 do 16.00. Pripomíname, že dieťa treba otestovať v pondelok ráno. V prípade pozitívneho výsledku kontaktujte triedneho učiteľa. Ďakujeme.

   • Už píšeme 2021/2022
    • Už píšeme 2021/2022

    • Nový školský rok 2021/2022 sme začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, v rámci ktorej sme vlastnosti obyčajnej ceruzky aplikovali na náš život. Po skončení sv. omše nás pani riaditeľka oboznámila s tým, čo sa udialo počas prázdnin, čo nás ešte čaká a predstavila nových zamestnancov i všetkých prvákov. Potom sme sa presunuli do školy. Tak, buďme dobrými ceruzkami!

   • Voľné pracovné miesto na pozíciu vychovávateľky
    • Voľné pracovné miesto na pozíciu vychovávateľky

    • Pracovná náplň

     * Práca v ŠKD, vychovávateľstvo

     Požiadavky na zamestnanca

     Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

     stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské I. stupňa v odbore vychovávateľstvo

     Osobnostné predpoklady a zručnosti

     * tvorivosť, iniciatíva, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme

     Nástup 6.9. 2021. Ide o čiastočný úväzok /15 h/. Platové podmienky sú v závislosti od praxe a vzdelania. Žiadosti môžete posielať na riaditeľ@svaugustin.sk.

   • Informácie k začiatku šk. roka 2021/2022:
    • Informácie k začiatku šk. roka 2021/2022:

    • - začíname 2. 9. 2021 o 9.00 slávnostnou sv. omšou v Kostole Návštevy Panny Márie,

     - speváci a hudobníci sa stretnú o 8.15 v kostole,

     - okrem všetkých žiakov a pedagógov  očakávame a srdečne privítame aj rodičov našich prváčikov,

     - po slávnostnom otvorení šk. roka 2021/2022, cca o 10:15, pôjdu žiaci so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde dostanú základné informácie na nasledujúce dni,

     - prvý stupeň vchádza do školy od katolíckeho domu a druhý stupeň od cintorína,

     - potrebné sú rúška,

     - rodičia žiakov I. stupňa (resp. samotní žiaci II. stupňa) môžu tento čas využiť na prihlásenie svojich detí na stravovanie do šk. jedálne u p. vedúcej na ZŠ Stred,

     - rodičia žiakov I. stupňa a piatakov môžu v tomto čase prihlásiť svoje deti do ŠKD,

     - vstup do budov školy bude naďalej zakázaný pre všetkých, okrem žiakov a zamestnancov, v prípade potreby vstupu inej osoby do budovy školy musí mať táto súhlas riaditeľa školy a podpísať doklad o bezpríznakovosti. Výnimkou sú v prvý školský deň rodičia prvákov.

     - taktiež žiakom budú musieť rodičia pred prvým nástupom do školy vypísať cez Edupage (príp. papierovo) doklad o bezpríznakovosti žiaka (k tomuto budete ešte vyzvaní o pár dní).

     Tlačivo na stiahnutie - Vyhlasenie_bezpriznakovost.pdf

     Návod na podanie vyhlásienia o bezpriznakovosti prostredníctvom Edupage.

     Informácie ohľadom školskej jedálne a stravovania:

     - 2. 9. 2021 (štvrtok) sa ešte nevarí, obedy sa vydávajú od 3. 9. 2021 (piatok) po skončení vyučovania,

     Informácie ohľadom ŠKD:

     - 2. 9. 2021 (štvrtok) ŠKD ešte nie je v prevádzke,

     - od 3. 9. 2021 (piatok) je v prevádzke aj ranný ŠKD od 6:00 hod. a taktiež aj popoludňajšie oddelenia ŠKD, začínajú od skončenia vyučovania jednotlivých tried až do 17:00,

     - prihlásiť deti do ŠKD treba čím skôr, ideálne už v prvý deň, aby sme ich mohli čo najskôr a čo najlepšie rozdeliť do jednotlivých oddelení ŠKD,

     - poplatok za ŠKD sa nezmenil, zostal vo výške 5€ na mesiac, uhrádza sa naraz za mesiace sept. – dec. prevodom tak, ako aj minulý rok. Bližšie informácie k úhrade dostanete v prvý týždeň od p. vychovávateliek.

      

     PaedDr. Eva Iliašová, riaditeľka školy

   • Ponuka krúžkov
    • Ponuka krúžkov

    • Vážení rodičia, milí žiaci!

     Predkladáme Vám ponuku a predbežný rozvrh krúžkov na nový šk. rok 2021/2022.

     Poplatok v CVČ je: Čestné vyhlásenie a vzdelávací poukaz (v prípade, že je to možné). Vzhľadom k pandemickej situácii v 1.polroku sú krúžky bez poplatku. V 2.polroku sa budeme riadiť podľa aktuálnej situácie.

     Prihlášky je potrebné odovzdať do 15.9. 2021 v škole.

   • ZŠ sv. Augustína príjme do pracovného pomeru účtovníčku
    • ZŠ sv. Augustína príjme do pracovného pomeru účtovníčku

    • Pracovná náplň

     * Zodpovednosť za komplexné vedenie a spracovanie účtovnej agendy
     * Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie
     * Dohľad nad účtovaním v súlade s platnou legislatívou
     * Mesačné, ročné uzávierky a vykazovanie
     * Spracovanie výkazov k DPH
     * Kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH, dodávateľských a odberateľských faktúr, bankové výpisy, interné doklady
     * Príprava štatistických výkazov

     * Vedenie mzdovej agendy

     Požiadavky na zamestnanca

     Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

     stredoškolské s maturitou
     vysokoškolské I. stupňa

     Osobnostné predpoklady a zručnosti

     * prax na podobnej pozícii min. 3 roky
     * pokročilú znalosť balíčku MS Office (Word, Excel,...), práca v programe VEMA, MADO
     * analytické myslenie, dobré interpersonálne a komunikačné schopnosti

     Nástup 1.9. 2021 /na dobu zastupovania PN/. Platové podmienky sú v závislosti od praxe a vzdelania. Žiadosti môžete posielať na riaditeľ@svaugustin.sk.

    • Poskytovanie stravovania v školskom roku 2021/2022

    • Od septembra 2021 dôjde k zmene financovania príspevku na stravu.

     Dotáciu na stravu v ZŠ je  možné  poskytnúť:

     1. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie; 
     2. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 6 rokov a nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie, (neodporúča sa, pretože daňové zvýhodnenie je vyššie, ako dotácia na stravu a zanikne im nárok na daňový bonus úplne);
     3. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (skratka HN), o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,
     4. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej príjmy nedosahujú životné minimum (skratka ŽM), o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

     Všetci ostatní uhrádzajú plnú cenu podľa platného VZN mesta. Suma je uvedená v zápisnom lístku.

     Každý stravník pre stravovanie v novom školskom roku musí odovzdať vyplnený Zápisný lístok. (pod textom - môžete si ho vyplniť aj pri prihlasovaní na stravu v školskej jedálni). Stravné lístky je možné odovzdať v tomto týždni od 23.8. 2021 u vedúcej šk. jedálne na ZŠ Stred.

      

    • Sen sa môže stať skutočnosťou

    • Ide o materskú školu. Je možné požiadať o finančnú dotáciu na výstavbu nových materských škôl. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu  „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

     Čakajú nás nasledovné kroky:

     1. Zisťovanie záujmu zo strany rodičov. Prosíme vás, o vyplnenie dotazníka /do 26.7. 2021/ a pošlite ho aj svojim známym, ktorí by mali tiež záujem o cirkevnú materskú školu v našej farnosti - https://forms.gle/gq6B99DbMY8j9Yxz5 - Dotazník

     2. Predloženie zámeru zriaďovateľovi – RKC Žilinská diecéza.

     3. V prípade súhlasu zriaďovateľa pokračujeme v príprave projektovej dokumentácie a podaní projektu.

     4. Podanie projektu na ministerstvo.

     Na to, aby sme sa mohli pustiť do tohto veľkého projektu, potrebujeme vašu pomoc. Podmienkou je mať dostatočný záujem rodičov o materskú školu, preto prosím, vyplňte dotazník, v prípade záujmu. Plánujeme vybudovať tri triedy čo je cca 60 detí. Nová škôlka by bola pristavená ku katolíckemu domu /pozri obrázky/.

     V našej škôlke by sme sa zamerali na individuálny prístup k deťom, rodinnú atmosféru a súčasťou by boli Katechézy Dobrého pastiera, ktoré deťom pomáhajú objavovať radostnú cestu viery.

     Výstavba by sa mala realizovať v šk. roku 2022/23.

     Ďakujeme za pomoc a dôveru.

          Vedenie školy a duchovný správca ZŠ sv. Augustína

   • Ukončenie školského roka 2020/2021
    • Ukončenie školského roka 2020/2021

    • Tento deň sme začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, počas ktorej sme sa spolu s pánom dekanom P. Mazúchom zamýšľali nad významom modlitby v našom živote, a tak  nezabúdali na dôležité slová PREPÁČ – ĎAKUJEM – PROSÍM. Potom nasledovalo poďakovanie štvrtákov svojej triednej pani uč. M. Hrenákovej a príhovor pani riaditeľky E. Iliašovej k odchádzajúcim deviatakom, a tiež ku všetkým žiakom a zamestnancom školy. Po presune do tried nastalo odovzdávanie vysvedčení a vzájomné lúčenie sa.

   • Stretnutie rodín prvákov na Kalvárii
    • Stretnutie rodín prvákov na Kalvárii

    • Po pasovačke sa konalo aj Stretnutie rodín prvákov na Kalvárii. Od 16.00 h sa tam schádzali rodičia aj súrodenci našich popasovaných žiačikov, aby spolu mohli zažiť to, čo im celý rok covid-19 nedovoľoval, stretnúť sa, spoznať sa, dozvedieť sa o sebe viac a najmä, dobre sa spolu zabaviť. Vďaka skvelej príprave triednej dôverníčky p. M. Šadlákovej a jej rodine deti čakala športová súťaž i medaily, zábavné hry, ba i hľadanie pokladu. Rodiny vo veľmi peknom počte sa spoznávali cez srdečné rozhovory, voňavé opekanie, rôzne dobroty, skvelý bol i futbalový turnaj tatinov a detí či záverečné "tvorenie detí s popolom alebo v popole". Špeciálnym bonusom bolo, že všetky deti boli pokope, bez ohľadu na vek, pohlavie, rodinu i hodinu... Veľká vďaka milé rodinky, tešíme sa nabudúce!

   • Pasovačka prvákov
    • Pasovačka prvákov

    • Prváci zažili v pondelok 28.júna 2021 už takmer nečakané, ale hlavne úplne netušené, prekvapenie. Do ich triedy vstúpilo jej veličenstvo, pani kráľovná - pani riaditeľka s pomocníčkami - deviatačkami a pasovali prvákov za právoplatných žiakov ZŠ sv. Augustína! Nešlo to však len tak ľahko. Dievčatá a chlapci ozdobení stužkami ako mašličkami, kravatami a motýlikmi, museli po svojej pani učiteľke A. Cehelskej slávnostne opakovať Sľub prváka, potom p. kráľovná položila každému samostatne na rameno veľkú pastelku a privítala ho medzi žiakmi školy. Každý dostal v balíčku na pamiatku milé drobnosti: svoj sľub, dúhovú pastelku, pravítko a nejaké sladkosti. Sme radi, že po zmiernení opatrení sa táto milá tradícia mohla konať aspoň v zjednodušenej podobe, takto na konci roka, len za dverami triedy. Ďakujeme p. uč. M. Romanovej a jej tímu.

   • Hasiči v ŠKD
    • Hasiči v ŠKD

    • Medzi deti do školského klubu zavítali hasiči z DHZ Zemiansky Kvašov, aby im zážitkovou formou priblížili svoju neľahkú a častokrát aj náročnú prácu. Deti si vyskúšali rôzne obleky a pokúsili sa aj "hasiť požiar". Bolo to zaujímavé a osviežujúce popoludnie.

   • ĎAKUJEME!
    • ĎAKUJEME!

    • V súťaži Čerstvé hlavičky sme opäť vyhrali. Od septembra pokračujeme v "dodávkach" ovocia a zeleniny z Kauflandu. Ďakujeme za každý jeden hlas!

   • Výcvik policajných psov
    • Výcvik policajných psov

    • V piatok 25. júna sme privítali na školskom dvore príslušníkov polície, ktorí nám predviedli ukážky z výcviku policajných psov. Deti si okamžite obľúbili dvojmesačné šteniatko, a tiež si s veľkou radosťou skúšali húkačku sirény policajného auta.

   • Príbeh nekončí...
    • Príbeh nekončí...

    • A nastal čas rozlúčky deviatakov s našou školou. Pri tejto príležitosti sme prijali ich pozvanie na posedenie, kde sme si pozreli kultúrny program, na pamiatku urobili spoločnú fotku i zabavili sa. Všetkým prajeme úspešné vykročenie do stredoškolského štúdia.

   • Klokanko a Maksík
    • Klokanko a Maksík

    • Prevažne deti z 1. stupňa si vyskúšali svoje vedomosti a zapojili sa do matematických súťaží Klokanko a Maksík. Dozvedeli sa všeličo nové, a taktiež si prevzali vecné ceny a diplomy. Už sa tešia na ďalšie súťaže.

   • Oceňovanie deviatakov
    • Oceňovanie deviatakov

    • Dňa 2. júna 2021 sa v Žiline uskutočnilo oceňovanie žiakov deviatych ročníkov. Z našej školy bol žilinským biskupom Tomášom Galisom ocenený Andrej Buček. Prajeme Andrejovi aj všetkým oceneným, aby aj naďalej rozvíjali svoje dary a talenty a aby sa im darilo na stredných školách.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje