• Partneri

   • Žilinská diecéza
   • Farnosť Považská Bystrica
   • Škola 21. storočia
   • Facebooková stránka školy
   • Školský semafor

   • AKTUÁLNE:

    O termíne distribúcie antigénových samotestov Vás budeme včas informovať. Momentálne čakáme na ich dodanie z okresného úradu v sídle kraja (termín nám ešte neupresnili).

    Žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

    Nástup do školy

    Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat). Vzhľadom k tomu, že sa deti vrátia z prádznin a dovoleniek vás žiadame, aby každý rodič elektronicky tlačivo vyplnil.

    Odporúčame rodičom, aby vyhlásenie podávali elektronicky prostredníctvom EDUPAGE - návod na podanie vyhlásenia.

    V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovaní rodičia žiaka.

    Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

    1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),
    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

    Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

    Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (osobne/elektronicky). V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 budeme môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

    V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

    V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

    Vstup do budov školy je aj naďalej zakázaný pre všetkých, okrem žiakov a zamestnancov, v prípade potreby vstupu inej osoby do budovy školy musí mať táto súhlas riaditeľa školy a podpísať vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 26. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje