• Prípravný ročník

    • Pre koho je určený?

     • Pretrvávajú u Vášho dieťaťa logopedické problémy? (nečistá výslovnosť hlások, problémy s vyjadrovaním, chudobná slovná zásoba...)
     • Nerado kreslí, nevie správne držať písacie a kresliace potreby, má problémy  grafomotorikou a je hravé?
     • Na zápise do 1. ročníka mu bol odporučený odklad školskej dochádzky?

     Ako to napraviť, poslať dieťa do školy pripravené a absolvovať ju s úspechom?

     Riešením je prípravný ročník. Na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa už učí pracovať ako v škole. Výhodou je, že prípravný ročník sa nachádza v objekte základnej školy - deti si tak zvykajú na školský rytmus, striedanie vyučovacích hodín a prestávok, stretávajú sa s ostatnými žiakmi, a tak plnohodnotne využijú rok na prípravu do školy. Celý vyučovací proces je vedený hravou formou, pritom však vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, slovnej zásoby a rečovej pohotovosti. Vyučovanie je vedené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Rozvíjajú sa komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarná výchova, základy matematiky a zmyslová výchova, samozrejmosťou je telesná a hudobno-pohybová výchova.

     Kto zriaďuje prípravný ročník?

     Prípravný ročník základnej školy, po prerokovaní so zriaďovateľom, zriaďuje riaditeľ školy, pri minimálnom počte 4 žiakov a maximálnom počte 8-10.

     Aké deti môžu byť zaradené do prípravného ročníka?

     Do prípravného ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov a majú narušenú komunikačnú schopnosť.

     Je potrebné, aby dieťa išlo na zápis do 1.ročníka do ZŠ (podľa výberu rodičov), kde mu bude odložená povinná školská dochádzka. Následne v júni príde na zápis do prípravného ročníka.

     Aké sú podmienky zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka?

     Podmienkou zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ je špeciálno-pedagogické vyšetrenie, odporúčanie logopéda a písomná žiadosť zákonného zástupcu. Prípravný ročník môže žiak navštevovať len jeden školský rok.

      

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje