• O ŠKD

    • ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ


     stiahnite si prihlášku a ostatné tlačivá     „Škola je ako strom s premenou kvetov do plodov.“

     Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou ZŠ sv. Augustína. Zabezpečuje činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Svoju činnosť organizuje tak, aby sa deťom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.

     Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Chápeme ju ako čas strávený s deťmi mimo vyučovania, mimo rodiny v prostredí pod vedením  kvalifikovaných vychovávateľov. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v ŠKD je jednou z najznámejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej práci v ŠKD zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo vyučovania  nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu.

     Školský klub detí učí deti tráviť čas takým spôsobom, aby zároveň v rámci voľného času mohli rozvíjať svoju osobnosť. Poskytuje im inšpiráciu a priestor. Vychovávateľky pracujú podľa presne stanoveného výchovného programu, do ktorých je zahrnutá telesná a športová výchova, výtvarná, hudobná, ekologická, dramatická, dopravná, etická i mediálna výchova. Podľa možností to môže byť ešte čokoľvek iné. Z toho vyplýva, že o deti je nielen dobre postarané, ale ešte aj v popoludňajších hodinách sa môžu rozvíjať vo viacerých oblastiach. Okrem toho majú priestor na to, aby si mohli napísať domácu úlohu, čítať si alebo sa len tak voľne rozprávať a hrať s kamarátmi. Podľa možností niekoľkokrát do mesiaca vychovávateľky so žiakmi chodia na výstavy, divadelné predstavenia, besedy či na plaváreň.


     Prevádzka ŠKD: denne od 11:20 do 17:00.

     Ranný ŠKD: je špecifické oddelenie od 6:00 do 7:30 každý deň v týždni v katolíckom dome.     V šk. roku 2021/2022 navštevuje klub deti v štyroch oddeleniach.

     Prvé oddelenie: 1. trieda -  vychovávateľka  Mária Podstráska v I. triede

     Druhé oddelenie: 2. trieda a prípravný ročník– vychovávateľka Miroslava Brezničanová v III. A triede

     Tretie oddelenie: 3. trieda  – Ľubomíra Záhradníková v III. B triede - KD
     Štvrté oddelenie: 4. trieda  – Alena Slovinská v IV. triede


     Organizácia práce v ŠKD:

     6:00 – 7:30  ranný školsky klub

     11:20 - 13:00 príprava na obed, obed- jedáleň

     13:00 - 15:00 činnosť rekreačná a tematické oblasti výchovy v oddelení- školský dvor, aktivity mimo školy

     15:00 - 15:45 príprava na vyučovanie v oddelení

     15:45 – 17:00 oddychová činnosť- herňa ŠKD a úprava prostredia ŠKD     Ponúkame Vám :

     • zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
     • začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu
     • komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
     • pestovanie záujmov a záľub vašich detí
     • prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín
     • lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek.

     Poplatok za ŠKD


     na školský rok 2021/2022 (5 €/ mesiac)  sa bude v priebehu školského roka realizovať v dvoch splátkach a to nasledovne :

     1. splátka

     za mesiace

     september – december

     20 €

      

     2. splátka

     za mesiace

     január - jún

     30 €

      

      Účet  číslo:  SK91 0200 0000 0000 1273 2372

     Suma:    podľa obdobia

     Variabilný symbol:   21

     Konštantný symbol:   0308

     Poznámka:  ŠKD, meno + priezvisko  dieťaťa, trieda

     Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ak jeho zákonný zástupca je v zozname poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu vydanom Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny. V prípade, ak bude zákonný zástupca vyradený zo zoznamu poberateľov horeuvedených dávok je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský zákon, § 114 (3).

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje