• Profil školy

    • „Cieľ musí človek poznať skôr ako cestu“

     Základná škola svätého Augustína v Považskej Bystrici - škola s najdlhšou tradíciou vzdelávania a výchovy detí v meste

     Našim cieľom je:

     • aby žiaci pochopili, že každý z nich sa bude najlepšie učiť, keď sa bude cítiť bezpečne a bude mať dobré vzťahy so všetkými v triede,
     • aby žiaci konali dobro a žili podľa Evanjelia bez ohľadu na to, či ich niekto vidí alebo nie a bez ohľadu na to, či ich niekto za to pochváli alebo nie,
     • aby sme spoločne rozvíjali dary a talenty a robili svet okolo nás lepším.

     Naša škola ponúka efektívne vyučovanie, trávenie voľného času, rozvíjanie talentov, a to všetko vychádzajúce z Evanjelia, teda Radostnej zvesti.

     Vo vyučovacom procese sa zameriavame na anglický jazyk  už od 1. ročníka a nemecký jazyk od 7. ročníka. 

     Na II. stupni máme  posilnené vyučovanie matematiky, angličtiny a  prírodovedných predmetov. Výsledky v testovaní žiakov sú výrazne nad celoslovenským priemerom.

     Vedomosti a zručnosti často žiaci využívajú v rôznych súťažiach a olympiádach. Pravidelne organizujeme školy v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik a tiež tábory počas jarných a letných prázdnin.

     To všetko má vychádzať z pevného základu – z pravých hodnôt. Tie sa snažíme v žiakoch rozvíjať nielen na hodinách náboženstva, ale aj na ročníkových duchovných obnovách. K pokojnej atmosfére na škole prispieva aj školská kaplnka, kde mávajú žiaci sv. omše a počas dňa tu môžu prísť načerpať duchovnú posilu.  

     Žiaci sa podieľajú na rozhodovaní a zlepšovaní školy prostredníctvom aktívneho žiackeho parlamentu.

     V snahe zefektívniť a skvalitniť výchovu a vzdelávanie v našej škole sme sa rozhodli pre spoluprácu s Asociáciou S. Kovalíkovej a absolvovali sme školenie vysoko efektívneho učenia. 

     V tomto školskom roku sa  zameriavame  na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy a používanie efektívnych vyučovacích stratégii založených na spolupráci a to všetko vychádzajúc z Evanjelia, teda radostnej zvesti.

     V našej škole sa snažíme zaviesť  pravidlá, ktoré sú dôležité nielen pri učení (sa), ale aj pre úspešný život za bránami školy - v rodine, s priateľmi, so susedmi, v práci. 

     Tieto pravidlá a ich zavádzanie je v súlade s výskumami mozgu, založené na skutočnej úcte k sebe samým a k iným. Poskytujú pevné hranice a očakávania pre správanie i konanie každého zo zúčastnených - žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, rodičov.

     Materiálne zabezpečenie školy

     Vyučovanie žiakov sa uskutočňuje v budove školy a v priestoroch Katolíckeho domu. Budova školy je po celkovej rekonštrukcii financovanej z európskych fondov. Máme vybavenú jazykovú a počítačovú učebňu, posilňovňu, multifunkčné ihrisko a preliezky v areáli školy.  Interaktívna tabuľa je vo viacerých triedach,  v  každej triede je inštalovaný pevný projektor s notebookom. V celej budove je wifi.

     V areáli školy sa nachádza Katolícky dom s multifunkčnými priestormi na prednášky, besedy, plesy a zábavy. Javisko plným technickým vybavením umožňuje produkciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Samostatné priestory tu má aj dobre zariadený školský klub detí. Nachádza sa tu aj zväčšená školská jedáleň.

     Vzhľadom na polohu našej školy zabezpečujeme prechod žiakov cez cestu pred aj po vyučovaní. Parkovanie áut je v ranných hodinách možné v areáli školy.

     Novinky v našej škole

     Nová telocvičňa je pre žiakov našej školy veľkým požehnaním a prínosom. Bola dokončená v novembri 2018. Je to montovaná hala s príslušenstvom šatní, skladových priestorov a sociálnych zariadení, ktoré slúžia aj pre Katolícky dom. Vyriešila sa aj dopravná situácia a pribudli nové parkovacie miesta.

     Voľný čas detí je dôležitý 

     CVČ ponúka deťom a mladých efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom stretnutí, hier, zábavy ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa.

     Okrem pravidelných krúžkov ponúkame aj príležitostné aktivity a akcie.

     Hlavným cieľom  a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev.

     Vo voľnočasových aktivitách spolupracujeme s farnosťou a Pastoračným centrom Stred, kde deti môžu tráviť popoludnia v prítomnosti vychovávateľov.    

     Deťom je tu dobre, sú tu rady aj popoludní

     ŠKD zabezpečuje činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Svoju činnosť organizuje tak, aby sa deťom umožnila účasť aj na krúžkoch.

     ŠKD funguje v troch oddeleniach. Prevádzka ŠKD  je denne od 11:20 do 17:00. Ponúkame aj ranný ŠKD. Je otvorený od 6:00 do 7:45 každý deň v týždni.  

     Nezabúdame na rodičov

     S rodičmi sa stretávame aj na neformálnych stretnutiach pri športe, vo farnosti, ale tiež na spoločných podujatiach ako je Školský ples, ktorý sa koná vo fašiangovom období. V júni,  počas podujatia Dňa rodiny, spoločne trávime nedeľné popoludnie pri súťažiach, hrách a varení guľášu.  S veľkým úspechom sa stretla Katarínska zábava pre rodičov s deťmi.

     Našou snahou je komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa a poskytnúť rodičom „full service“ – plnohodnotné služby  v oblasti vzdelávania, výchovy a trávenia voľného času.                           

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje