Navigácia

Školský klub detí

ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ


stiahnite si prihlášku a ostatné tlačivá„Škola je ako strom s premenou kvetov do plodov.“

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou ZŠ sv. Augustína. Zabezpečuje činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Svoju činnosť organizuje tak, aby sa deťom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Chápeme ju ako čas strávený s deťmi mimo vyučovania, mimo rodiny v prostredí pod vedením  kvalifikovaných vychovávateľov. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v ŠKD je jednou z najznámejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej práci v ŠKD zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo vyučovania  nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu.

Školský klub detí učí deti tráviť čas takým spôsobom, aby zároveň v rámci voľného času mohli rozvíjať svoju osobnosť. Poskytuje im inšpiráciu a priestor.Vychovávateľky pracujú podľa presne stanoveného výchovného programu, do ktorých je zahrnutá telesná a športová výchova, výtvarná, hudobná, ekologická, dramatická, dopravná, etická i mediálna výchova. Podľa možností to môže byť ešte čokoľvek iné. Z toho vyplýva, že o deti je nielen dobre postarané, ale ešte aj v popoludňajších hodinách sa môžu rozvíjať vo viacerých oblastiach. Okrem toho majú priestor na to, aby si mohli napísať domácu úlohu, čítať si alebo sa len tak voľne rozprávať a hrať s kamarátmi. Podľa možností niekoľkokrát do mesiaca vychovávateľky so žiakmi chodia na výstavy, divadelné predstavenia, besedy či na plaváreň.


Prevádzka ŠKD

denne od 11:20 do 16:45.

Ranný ŠKD

je špecifické oddelenie. 

od 6:00 do 7:30

každý deň v týždni v katolíckom dome.V šk. roku 2018/2019 navštevuje klub deti v troch oddeleniach.

Prvé oddelenie: 1. trieda – vychovávateľka  Miroslava Brezničanová v I. triede

Druhé oddelenie: 2. trieda a prípravný ročník – vychovávateľka Mária Podstráska v KD

Tretie oddelenie: 3. trieda a 4. trieda – Mgr. Helena Priedhorská  v III. triede


Organizácia práce v ŠKD:

6:00 – 7:30  ranný školsky klub

11:20 - 13:00 príprava na obed, obed- jedáleň

13:00 - 15:00 činnosť rekreačná a tematické oblasti výchovy v oddelení- školský dvor, aktivity mimo školy

15:00 - 15:45 príprava na vyučovanie v oddelení

15:45 – 16:45 oddychová činnosť- herňa ŠKD a úprava prostredia ŠKD

 Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu
* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
* pestovanie záujmov a záľub vašich detí
* prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín
* lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek.


Poplatok za ŠKD


na školský rok 2018/2019 (5 €/ mesiac)  sa bude v priebehu školského roka realizovať v dvoch splátkach a to nasledovne :

1. splátka

za mesiace

september – december

20 €

 

2. splátka

za mesiace

január - jún

30 €

 

 

Účet  číslo:  SK91 0200 0000 0000 1273 2372

Suma:    podľa obdobia

Variabilný symbol:   21

Konštantný symbol:   0308

Poznámka:  ŠKD, meno + priezvisko  dieťaťa, trieda

Dôvodom zvýšenia poplatku v ŠKD je zníženie dotácie z mesta Považská Bystrica.

Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ak jeho zákonný zástupca je v zozname poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu vydanom Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny. V prípade, ak bude zákonný zástupca vyradený zo zoznamu poberateľov horeuvedených dávok je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský zákon, § 114 (3).Školský poriadok školského klubu detí


Práva a povinnosti detí, pravidlá vzájomných vzťahov medzi deťmi a vychovávateľkami

A:Práva dieťaťa

B:Povinnosti dieťaťa

C:Práva zákonných zástupcov

D:Povinnosti zákonných zástupcov

 

Riadenie a organizácia ŠKD

 1. Školský klub detí /ďalej len klub/ riadi riaditeľ školy.

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka, ak nie je ustanovená, tak zástupca riaditeľa školy poverený riadením klubu.

 3. Pri športových aktivitách používajú deti vhodnú obuv.

4. Presuny do telocvične, jedálne a herní  sa uskutočňujú organizovane, pod vedením vychovávateliek.

5. Pohybové aktivity môžu deti uskutočňovať iba v prítomnosti vychovávateľky.

 6. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na nenáročnú činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu detí na vyučovanie.

7. Na záujmovú činnosť využíva klub aj školský dvor  a telocvičňu.

8. Pri hrách a súťažiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

9. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, rodičom a spíše záznam o úraze do 24 hodín.

10. Pohyb v priestoroch klubu je povolený len v prezuvkách.

11. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

 

Zaraďovanie detí

 

1. Deti sa do školského klubu prihlasujú na 4 roky /1. – 4. ročník/ na základe riadne vyplnenej prihlášky.

 2. Za administráciu prihlášok, ako aj za nábor detí sú zodpovední vychovávatelia.

 3. Do klubu možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku. /musia uhradiť poplatok za ŠKD/

 4. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy vydaním písomného rozhodnutia na základe žiadosti o prijatie do ŠKD.

 5. Deti sa zaraďujú do oddelení podľa veku a tried, môže byť aj zmiešané oddelenie

 6. Za evidenciu prihlasovania a odhlasovania detí z ŠKD je zodpovedný vychovávateľ.

 7. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí z klubu uvedie zákonný zástupca v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD.

 8.Prípadné zmeny oznamuje zákonný zástupca písomne, čo sa musí zaznačiť v tlačive o zmene dochádzky.

9. Výchovné oddelenia sa po 15. hodine spájajú do jedného oddelenia.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

 1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2. Presun na krúžkovú činnosť si zabezpečujú ich vedúci, čo znamená, že si prídu po deti osobne aj ich osobne dovedú naspäť.

 3. Za organizáciu prechodu detí z vyučovania do školského klubu zodpovedá vychovávateľ. V prípade neprítomnosti vychovávateľa preberá túto zodpovednosť pedagóg, ktorý bol poverený jeho zastupovaním. Deti nesmú zostať bez dozoru, to znamená, že sa odovzdávajú len vychovávateľovi alebo pedagógovi, ktorý ho zastupuje.

4. Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie sú v priestoroch ŠKD, pri akciách a činnostiach ŠKD zakázané.

 

Ochrana majetku školy a ŠKD

 Ak dieťa poškodí majetok školy, zákonný zástupca je povinný uhradiť škodu.

 Základné pravidlá správania sa detí v ŠKD

Pravidlá správania sa detí vychádzajú zo školského poriadku školy nasledovne:

 

A) Práva detí

 • Dieťa má právo navštevovať ŠKD .
 • Dieťa má právo na vzdelanie a výchovu zameranú na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu.
 • Dieťa má právo zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ŠKD.
 • Dieťa má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor.
 • Dieťa má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateľky a  spolužiakov.
 • Dieťa má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc vychovávateľky.
 • Dieťa má právo stravovať sa v školskej jedálni
 • Dieťa má právo plne využívať zariadenia ŠKD.

 

B) Povinnosti detí

 • Dieťa je povinné prichádzať na činnosť ŠKD včas a čisto oblečené.
 • Do školskej budovy majú povolený vstup o 6 00 hod.
 • Dieťa pri vstupe do budovy je povinné prezuť sa, odložiť si obuv do prinesených vrecúšok,    
 • odev si zavesia na vešiak. Z odevu si vyberie všetky predmety a finančné prostriedky, aby zabránili ich odcudzeniu.
 • V triede a školských priestoroch je každé dieťa povinné zachovávať čistotu a poriadok.
 • Na výchovnú činnosť si dieťa nosí pomôcky určené vychovávateľkou .Nieje dovolené nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť zdravia, ani väčšie sumy eur, alebo veľmi cenné predmety.
 • Dieťa môže mať mobilný telefón pri sebe, počas výchovnej činnosti ho má vypnutý a uložený v školskej taške. Použiť ho môže iba v odôvodnenom prípade so súhlasom vychovávateľky.
 • Po školských priestoroch sa pohybuje kľudne, nebehá, neskáče zo schodov.
 • Počas celej výchovnej činnosti nesmie opustiť ŠKD bez povolenia vychovávateľky .
 • V Š J dodržuje zásady slušného správania sa pri spoločnom stolovaní.
 • Dieťa je povinné šetriť a neničiť zariadenie ŠKD , spoločné hry a stavebnice.
 • Pri vychádzkach a pobyte v školskej záhrade sa riadi pokynmi vychovávateľky.

   

Pravidlá bezpečného školského klubu

 • Po príchode do ŠKD si odložím školskú aktovku na určené miesto.
 • Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.
 • Dodržujem hygienické zásady.
 • Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
 • Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.
 • K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.
 • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.
 • Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, zo žalúziami , oknami a ventilmi na radiátoroch.
 • Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
 • V priestoroch školy, triedy, nebehám a správam sa bezpečne.
 • Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto a upracem po sebe.
 • Oslovujeme sa menom.
 • Správame sa k sebe priateľsky a tolerujeme sa navzájom.
 • Ak jeden hovorí, ostatní ho počúvajú.
 • Neskáčeme si do reči.
 • Každý má právo na svoj názor aj omyl, a preto sa nevysmievame jeden druhému.
 • Navzájom si radíme a pomáhame si.


   

Práva zákonných zástupcov

Zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať na správanie svojho dieťaťa u vychovávateľky.

Zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou u vychovávateľky, potom u riaditeľa školy.

 Zákonný zástupca má právo vyzdvihnúť si dieťa v mimo stanovený čas.

Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca má povinnosť zaistiť, aby dieťa prihlásené k pravidelnej dochádzke dochádzalo riadne do ŠKD v termíne uvedenom na zápisnom lístku.

Zákonný zástupca má povinnosť informovať školu o závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh činnosti v ŠKD.

 Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť platby ŠKD .

Zákonný zástupca má povinnosť rešpektovať školský poriadok ŠKD a pokyny vychovávateľky.

Zákonný zástupca má povinnosť pri zmene dochádzky dieťaťa do ŠKD, alebo ak má dieťa opustiť ŠKD inak ako je uvedené na zápisnom lístku, túto skutočnosť oznámiť písomne.

Zmenu uvedie na tlačive, ktoré si vyzdvihne u vychovávateľky alebo si ho vytlačí z webovej stránky školy. Zákonný zástupca má povinnosť vyzdvihnúť si dieťa z ŠKD do 16,45hod.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria