Navigácia

Školský klub detí

ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ


stiahnite si prihlášku a ostatné tlačivá„Škola je ako strom s premenou kvetov do plodov.“

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou ZŠ sv. Augustína. Zabezpečuje činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Svoju činnosť organizuje tak, aby sa deťom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Chápeme ju ako čas strávený s deťmi mimo vyučovania, mimo rodiny v prostredí pod vedením  kvalifikovaných vychovávateľov. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v ŠKD je jednou z najznámejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej práci v ŠKD zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo vyučovania  nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu.

Školský klub detí učí deti tráviť čas takým spôsobom, aby zároveň v rámci voľného času mohli rozvíjať svoju osobnosť. Poskytuje im inšpiráciu a priestor.Vychovávateľky pracujú podľa presne stanoveného výchovného programu, do ktorých je zahrnutá telesná a športová výchova, výtvarná, hudobná, ekologická, dramatická, dopravná, etická i mediálna výchova. Podľa možností to môže byť ešte čokoľvek iné. Z toho vyplýva, že o deti je nielen dobre postarané, ale ešte aj v popoludňajších hodinách sa môžu rozvíjať vo viacerých oblastiach. Okrem toho majú priestor na to, aby si mohli napísať domácu úlohu, čítať si alebo sa len tak voľne rozprávať a hrať s kamarátmi. Podľa možností niekoľkokrát do mesiaca vychovávateľky so žiakmi chodia na výstavy, divadelné predstavenia, besedy či na plaváreň.


Prevádzka ŠKD

denne od 11:20 do 16:45.

Ranný ŠKD

je špecifické oddelenie. 

od 6:00 do 7:30

každý deň v týždni v II. A triede.V šk. roku 2016/2017 navštevuje klub 77 detí v troch oddeleniach.

Prvé oddelenie: 1. trieda – vychovávateľka  MiroslavaBrezničanová v I. triede

Druhé oddelenie: 2. trieda – vychovávateľka Mária Podstráska v II. triede

Tretie oddelenie: 3. trieda – Bc Barbora Hendrychová 

Štvrté oddelenie: 4. trieda  - Mgr. Malgorzata Kalinčíková


Organizácia práce v ŠKD:

6:00 – 7:30  ranný školsky klub

11:20 - 13:00 príprava na obed, obed- jedáleň

13:00 - 15:00 činnosť rekreačná a tematické oblasti výchovy v oddelení- školský dvor, aktivity mimo školy

15:00 - 15:45 príprava na vyučovanie v oddelení

15:45 – 16:45 oddychová činnosť- herňa ŠKD a úprava prostredia ŠKD

 Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu
* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
* pestovanie záujmov a záľub vašich detí
* prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín
* lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek.


Poplatok za ŠKD


na školský rok 2017/2018 (4 €/ mesiac)  sa bude v priebehu školského roka realizovať v dvoch splátkach a to nasledovne :

1. splátka

za mesiace

september – december

16 €

 

2. splátka

za mesiace

január - jún

24 €

 

Platba príspevku do ŠKD za obdobie  9.-12./2016.  Prosíme zaplatiť v októbri 2016.

Účet  číslo:  SK91 0200 0000 0000 1273 2372

Suma:    16,- Eur

Variabilný symbol:   21

Konštantný symbol:   0308

Poznámka:  ŠKD, meno + priezvisko  dieťaťa, trieda

Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ak jeho zákonný zástupca je v zozname poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu vydanom Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny. V prípade, ak bude zákonný zástupca vyradený zo zoznamu poberateľov horeuvedených dávok je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský zákon, § 114 (3).Školský poriadok školského klubu detí


I. Organizácia a podmienky pracovnej činnosti ŠKD

 1. ŠKD riadi riaditeľ školy.
 2. Riaditeľ školy určuje počet výchovných oddelení podľa počtu prihlásených detí.
 3. Činnosť ŠKD je zameraná :
 • pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného a záujmového charakteru;
 • rozvoj fyzického a duševného zdravia detí
 • prípravu na vyučovanie (podľa záujmu rodičov )
 1. Činnosť ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným Výchovným  programom ŠKD
 2. Vychovávateľky ŠKD sú členkami pedagogickej rady.
 3. Vedúca vychovávateľka pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.
 4. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.
 5. Konzultačné hodiny a voľno-časové poradenstvo pre rodičov sú vyvesené na viditeľnom mieste ( nástenka ŠKD ) .

   

A) Prevádzka ŠKD

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne

od 6 00 hod. - 7 45 hod.; 11 20 hod. - 16 45 hod.

 1. Počas školských prázdnin prevádzka ŠKD je v prípade ak sa na činnosť prihlási najmenej 12 detí.
 2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD:

       6 00 hod. - 7 45 hod. -príchod do ŠKD, raňajšie aktivity

       1330 hod.- 1300hod.-obed

       13 00 hod. - 15 00 hod. - odpočinok, hry vo výchovnom oddelení,pobyt v školskej záhrade, vychádzky, rekreačná činnosť a záujmové vzdelávanie

 1. 00 hod. -1545hod.-  príprava na vyučovanie,

       15 45hod. - 1645- rekreačná činnosť


 

 B) Zaraďovanie detí do ŠKD

 1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti o prijatie do ŠKD a zápisného lístka ŠKD podanom ich zákonným zástupcom, najneskôr do 30. 6. predchádzajúceho školského roka ( spresnenie do 15. 9. ) .
 2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca .
 3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 4. Do ŠKD možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
 5. Spájanie výchovných oddelení sa uskutočňuje až po 15.hodine z dôvodu odchodu detí domov.

   

 

   C/   C) Dochádzka detí

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu domov, do ZUŠ a krúžky uvedie rodič v zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke oznamuje zákonný zástupca písomne a v zápisnom lístku ich aktualizuje vychovávateľka SKD.

 1. Vychovávateľka uvoľní dieťa zo ŠKD len na základe písomného vyžiadania rodiča.
 2. Dieťa, ktoré neodôvodnene vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, alebo nemá zaplatený poplatok SKD sa vyradí zo zoznamu.
 3. Aby sa nenarúšala výchovná a vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, zo ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov ihneď po obede, inak zo ŠKD odchádza podľa platného režimu ŠKD.
 4. Dieťa nemôže byť uvoľnené zo ŠKD  na telefonický podnet rodiča.
 5. Za odchod zo ŠKD domov, do ZUŠ a na krúžky bez doprovodu právne zodpovedá rodič, alebo zákonný zástupca.
 6. Pri sprevádzaní detí do ŠKD a vyzdvihnutí si dieťaťa zo ŠKD sa rodič pohybuje len po chodbách a nevstupuje do tried.
 7. Pred vyučovaním alebo krúžkom vychovávateľka odovzdá deti učiteľke, po vyučovaní alebo krúžku deti odovzdá učiteľka vychovávateľke .

   

 

D/ Bezpečnosť a ochrana zdravia detí v SKD

 1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ.
 2. Ak sú vytvorené výchovné oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľom učiteľ, ktorý ma poslednú vyučovaciu hodinu.
 3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti.
 4. Pri činnostiach organizovaných mimo objekt školy môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.
 5. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 6. Dieťa musí mať hygienické vrecúško, vrchné ošatenie - bundy, kabáty, prezuvky, topánky musia byť označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
 7. Dieťa ma vhodnú obuv na prežúvanie /pevnú, uzatvorenú ) a vhodné oblečenie do školskej záhrady.
 8. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s vedením školy a rodičmi.
 9. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
 10. V prípade ohrozenia života dieťaťa vychovávateľka pomáha zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie.
 11. Vychovávateľka dbá na dodržiavanie pitného režimu detí (tekutiny si nosia deti z domu).
 12. Pri nevyzdvihnutí detí v určenú dobu zo ŠKD vychovávateľka počká s dieťaťom 15 minút, potom po dohode s riaditeľom školy dieťa odovzdá na mestskej polícii.

   

 

E/ Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v SKD

 1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 3.- € mesačne .
 2. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 15. dni v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.
 3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 4. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie preplatku.
 5. Po predložení dokladov o hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy rozhodnúť a znížení alebo odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 6. Pokiaľ rodič dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD

o vyradení dieťaťa zo ŠKD.II. Základné pravidlá správania sa detí v ŠKD

Pravidlá správania sa detí vychádzajú zo školského poriadku školy nasledovne:

 

A) Práva detí

 • Dieťa má právo navštevovať ŠKD .
 • Dieťa má právo na vzdelanie a výchovu zameranú na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu.
 • Dieťa má právo zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ŠKD.
 • Dieťa má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor.
 • Dieťa má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateľky a  spolužiakov.
 • Dieťa má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc vychovávateľky.
 • Dieťa má právo stravovať sa v školskej jedálni
 • Dieťa má právo plne využívať zariadenia ŠKD.

 

B) Povinnosti detí

 • Dieťa je povinné prichádzať na činnosť ŠKD včas a čisto oblečené.
 • Do školskej budovy majú povolený vstup o 6 00 hod.
 • Dieťa pri vstupe do budovy je povinné prezuť sa, odložiť si obuv do prinesených vrecúšok,    
 • odev si zavesia na vešiak. Z odevu si vyberie všetky predmety a finančné prostriedky, aby zabránili ich odcudzeniu.
 • V triede a školských priestoroch je každé dieťa povinné zachovávať čistotu a poriadok.
 • Na výchovnú činnosť si dieťa nosí pomôcky určené vychovávateľkou .Nieje dovolené nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť zdravia, ani väčšie sumy eur, alebo veľmi cenné predmety.
 • Dieťa môže mať mobilný telefón pri sebe, počas výchovnej činnosti ho má vypnutý a uložený v školskej taške. Použiť ho môže iba v odôvodnenom prípade so súhlasom vychovávateľky.
 • Po školských priestoroch sa pohybuje kľudne, nebehá, neskáče zo schodov.
 • Počas celej výchovnej činnosti nesmie opustiť ŠKD bez povolenia vychovávateľky .
 • V Š J dodržuje zásady slušného správania sa pri spoločnom stolovaní.
 • Dieťa je povinné šetriť a neničiť zariadenie ŠKD , spoločné hry a stavebnice.
 • Pri vychádzkach a pobyte v školskej záhrade sa riadi pokynmi vychovávateľky.

   

 

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti ŠKD. Za jeho porušovanie nesú osobnú zodpovednosť.

Pravidlá bezpečného školského klubu

 • Po príchode do ŠKD si odložím školskú aktovku na určené miesto.
 • Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.
 • Dodržujem hygienické zásady.
 • Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
 • Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.
 • K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.
 • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.
 • Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, zo žalúziami , oknami a ventilmi na radiátoroch.
 • Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
 • V priestoroch školy, triedy, nebehám a správam sa bezpečne.
 • Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto a upracem po sebe.
 • Oslovujeme sa menom.
 • Správame sa k sebe priateľsky a tolerujeme sa navzájom.
 • Ak jeden hovorí, ostatní ho počúvajú.
 • Neskáčeme si do reči.
 • Každý má právo na svoj názor aj omyl, a preto sa nevysmievame jeden druhému.
 • Navzájom si radíme a pomáhame si.

   

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 17054389
  DIČ: 2020712650
 • 042 4325866

Fotogaléria